Laang­jä­reg Tra­di­tioun: Luxem­bur­ger Stu­dis lau­fen für guten Zweck

Jedes Jahr am Ende des Som­mer­se­mes­ters neh­men eini­ge Luxem­bur­ger Stu­die­ren­de nicht die Bahn oder das Auto nach Hau­se, son­dern machen sich zu Fuß auf den Weg. Mit dem Staf­fel­lauf sam­meln sie Geld für eine sozia­le Ein­rich­tung.

Und so hört sich das auf Luxem­bur­gisch an:

Gësch­ter war déi 26. Edi­tioun vun eisem Staf­fellaf, wou mir, uge­fa­an­gen bei Uni­ver­si­tät Trier, an 22 Etap­pen op den Knued­ler an der Stad gel­af sinn. Och dëst Joer war dat ganzt fir en gud­den Zweck an sou konn­ten mir ins­ge­samt 600€ un apemh.lu spen­den.

En ganz grous­sen MER­CI geet un all eis Lee­fer, ouni déi dat ganz net méig­lech wier. Och der Uni­ver­si­tät Trier soen mir vill­mools Mer­ci fir hier Ënnerstët­zung bei der Spend an och beson­nesch dem Uni Pre­si­dent Univ.-Prof. Dr. Micha­el Jäckel deen och dëst Joer nees déi zwou éischt Etap­pen gel­af ass.

Auf die Plät­ze.. fer­tig.. looos! Der tra­di­tio­nel­le Staf­fel­lauf der Lët­ze­buer­ger Stu­den­ten Tréier beginnt 🏃🏼‍♀️🏃🏻Die Luxem­bur­gi­schen Stu­die­ren­den der Uni­ver­si­tät Trier lau­fen ein­mal im Jahr von der Uni­ver­si­tät Trier bis nach Luxem­burg und sam­meln dabei Geld für einen guten Zweck. Das ist der 26. Start!Universitätspräsident Prof. Dr. Micha­el Jäckel läuft die ers­te Etap­pe von der Uni­ver­si­tät Trier zum Rat­haus – 6 Kilo­me­ter! Dafür hat er 30 Minu­ten Zeit. Die wei­te­ren Etap­pen sind zwi­schen 2 und 5 Kilo­me­ter lang.

Posted by Uni­ver­si­tät Trier on Frei­tag, 30. Juni 2017

Och der Stad Tréier an der Vil­le de Luxem­bourg soen mir vill­mools Mer­ci fir d’Ënnerstëtzung an den Emp­fang.

Mir hof­fen och nächst Joer déi laang­jä­reg Tra­di­tioun wei­der féie­ren ze ken­nen.”

Zur Face­book-Sei­te der Lët­ze­buer­ger Stu­den­ten Tréier

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.